Lorena Moreno - Arquitecta, Terapeuta e Ilustradora